bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Aristoteles Holiday Resort & SPA

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Aristoteles Holiday Resort & SPA - Халкидики / Атон, Уранополис

Aristoteles Holiday Resort & SPA е 4-звезден крайбрежен хотел, който се намира на третия ръкав на Халкидики и в непосредствена близост до почитаната планина Атон. Той представлява комплекс от девет двуетажни сгради, разположени в амфитеатрален стил. Хотелът е най-големият по площ на Атон и е чудесен избор за една незабравима семейна ваканция. Aristoteles Holiday Resort & SPA е проектиран така, че да задоволи всяка нужда и да надмине всяко очакване. Вашата почивка ще бъде съпътствана от комфорт, удобство и гостоприемство през цялото време.

Ако пътувате с две деца, можете да избирате между апартамент и мезонет, тъй като те разполагат с по 2 спални.

Местоположение на Aristoteles Holiday Resort & SPA, Халкидики

Aristoteles Holiday Resort & Spa е разположен на морския бряг на полуостров Атон, Халкидики. Той се намира само на 3 км. от живописния град Уранополи и на 125 км. от Солун.

 

Адрес: Ouranoupoli, Aristotelis 630 75, Уранополис, Greece

Удобства в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* разполага със СПА център, открит басейн, 2 ресторанта, няколко бара, нощен клуб, разнообразни видове спорт и развлечения (фитнес център, тенис кортове, плажен волейбол, баскетболна площадка, тенис на маса, дартс, водни атракциони), ТВ зала, интернет, сейф, детски клуб, конферентни услуги, минимаркет и паркинг.

Стаи и настаняване в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* разполага с голям избор от стаи - общо 240. Гостите могат да избират измежду различни типове просторни помещения, които отговарят на всяко предпочитание, включително: стандартни, супериорни, фамилни и мезонети. В някои от супериорните, както и във фамилните стаи и мезонетите могат да бъдат удобно настанени до 4 души.

Хранене, ресторанти и барове в Aristoteles Holiday Resort & SPA

В Aristoteles Holiday Resort & SPA можете да се отдадете на кулинарно пътешествие, където всяка хапка е възхитително изследване на вкуса и финеса. Талантливите шеф готвачи използват най-добрите съставки със своя творчески усет, създавайки ястия, които оставят трайно впечатление. Независимо дали вечеряте в основния ресторант или вземате нещо набързо в Снак бара, ще имате разнообразен набор от възхитителни опции, подходящи за всеки вкус. Всяко ястие се приготвя с прецизност и страст и обещава незабравимo преживяване. Изхранването е на All Inclusive.

В хотела можете да се насладите и на богат избор от освежаващи напитки в плажния бар за закуски и коктейли, както и в мокрия бар на басейна. Независимо дали разпускате край басейна или хапвате някое вкусно ястие, тук има напитка за всяко настроение и повод - от класически коктейли до безалкохолни коктейли, сокове, безалкохолни напитки и смутита.

Почивка и забавления в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* разполага с пясъчен плаж, открит плувен басейн и СПА център. Зоната около басейна е един истински тропически оазис, където да избягате от забързаното ежедневие. СПА центърът на хотела е перфектното място да се насладите на релакс и грижа за себе си. Комбинацията от релаксираща музика, опитни специалисти и експертно създадени процедури ще ви помогне да създадете незабравими моменти на хармония и подмладяване. Там ще откриете: сауна, закрит басейн (неотопляем), джакузи, турска баня (хамам), козметични процедури, масаж, маникюр, педикюр и фризьор.

За забавление на гостите на Aristoteles Holiday Resort & SPA са предвидени различни съоръжения и дейности като: ТВ зала, фитнес център, тенис кортове, плажен волейбол, баскетболна площадка, тенис на маса, дартс и водни спортове в близост до хотела. На разположение на посетителите има опитен екип от професионалисти, говорещи много езици. Разнообразните активности включват: сутрешна гимнастика, аеробика, водна гимнастика, мини дискотека, различни представления и шоута всяка вечер, грандиозно шоу на живо с традиционни песни и танци.

За децата

На разположение на най-малките посетители има детски басейн, детска площадка и детски клуб. Площадката е оживен център на активност, включващ цветни структури за игра, люлки, пързалки и други. Тук децата могат да разгърнат своята енергия и креативност докато изследват и участват в активна игра под наблюдението на обучени професионалисти.

Плаж

На 50 м. от хотела има плаж със златист пясък с безплатни чадъри и шезлонги.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

940лв
846лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
779лв
701лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
430лв
387лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1316лв
1184лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
510лв
459лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
985лв
887лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1047лв
943лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1182лв
1063лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
403лв
362лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
477лв
429лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
477лв
429лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1076лв
968лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
968лв
871лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
376лв
338лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
323лв
290лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1208лв
1087лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3774лв
3397лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
795лв
676лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3572лв
3215лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
811лв
730лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
403лв
362лв
20-23 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3247лв
2922лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
855лв
769лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1016лв
915лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1987лв
1788лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2261лв
2035лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1291лв
1162лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
562лв
477лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
795лв
715лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
13-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
795лв
676лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2407лв
2166лв
31.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1392лв
1252лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3247лв
2922лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
16-26 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1392лв
1252лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3313лв
2982лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
904лв
769лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
414лв
373лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3774лв
3208лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2569лв
2312лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
795лв
676лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1144лв
1030лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3305лв
2974лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4313лв
3882лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3670лв
3303лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1617лв
1456лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1141лв
1027лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1331лв
1198лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1238лв
1114лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
14-24 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
989лв
890лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3623лв
3261лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2642лв
2378лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
6583лв
5596лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1468лв
1321лв
7-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3180лв
2862лв
20-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1113лв
946лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2086лв
1878лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
964лв
868лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1074лв
913лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3088лв
2779лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4556лв
3872лв
16-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4638лв
4175лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3180лв
2703лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1879лв
1691лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3247лв
2922лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3473лв
2952лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1198лв
1078лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2973лв
2676лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4115лв
3703лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2936лв
2643лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1617лв
1456лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
318лв
286лв
28-30 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1016лв
915лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
6320лв
5688лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2557лв
2301лв
18-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2257лв
1918лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2202лв
1982лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1611лв
1450лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
12-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
4638лв
4175лв
13-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
10337лв
9304лв
15.06-20.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2485лв
2236лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2485лв
2236лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3441лв
2925лв
17-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1160лв
1044лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
805лв
685лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
805лв
725лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2685лв
2416лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3247лв
2922лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3322лв
2990лв
25.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
671лв
571лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2838лв
2412лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1858лв
1673лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1348лв
1146лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1468лв
1321лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1617лв
1375лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1925лв
1733лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
4814лв
4332лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2057лв
1749лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2796лв
2516лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
6191лв
5572лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1331лв
1198лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1902лв
1712лв
13-23 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2237лв
2013лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1331лв
1198лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1917лв
1726лв
19-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2391лв
2152лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1594лв
1434лв
24-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2696лв
2291лв
28.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1444лв
1300лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2205лв
1874лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3033лв
2730лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
671лв
571лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2148лв
1933лв
1-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
2-7 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
15-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
4141лв
3727лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1160лв
1044лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4638лв
4175лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1342лв
1141лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1342лв
1208лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1392лв
1183лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1657лв
1491лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1623лв
1380лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
671лв
604лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2783лв
2505лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
780лв
702лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
25-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
964лв
820лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1307лв
1111лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1014лв
913лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2611лв
2350лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3548лв
3016лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2422лв
2180лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3649лв
3284лв
28.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2471лв
2224лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2340лв
2106лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1858лв
1673лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1406лв
1266лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
1-8 Юли
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1468лв
1248лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
367лв
330лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3180лв
2703лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3370лв
3033лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1887лв
1698лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4852лв
4367лв
3-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3235лв
2911лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1887лв
1604лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3081лв
2773лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
7-14 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
4037лв
3432лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1272лв
1145лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2226лв
2003лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2696лв
2291лв
11-21 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1348лв
1213лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1590лв
1351лв
13-23 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1835лв
1652лв
13-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3180лв
2862лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1468лв
1321лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1078лв
970лв
16-20 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1887лв
1604лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2569лв
2312лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3235лв
2750лв
19-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4313лв
3666лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1835лв
1652лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2426лв
2183лв
20-29 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2157лв
1833лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4814лв
4332лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1887лв
1698лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2862лв
2576лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1908лв
1622лв
23.07-04.08
на човек

12 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2888лв
2455лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3851лв
3273лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
18854лв
16026лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1908лв
1622лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4937лв
4444лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1835лв
1560лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1078лв
970лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
826лв
744лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1206лв
1086лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3535лв
3005лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3236лв
2912лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1110лв
999лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3196лв
2876лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
951лв
856лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
639лв
543лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3995лв
3595лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4565лв
4109лв
10-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2149лв
1934лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
4565лв
3880лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3835лв
3451лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1521лв
1293лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2282лв
1940лв
17-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3043лв
2739лв
18-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1141лв
1027лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2149лв
1934лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1141лв
1027лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1300лв
1170лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
5671лв
5104лв
22.08-29.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1206лв
1086лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2024лв
1821лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1961лв
1765лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3067лв
2760лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1178лв
1060лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2104лв
1894лв
24-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3874лв
3487лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1937лв
1646лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1617лв
1456лв
26.08-01.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
5153лв
4637лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1590лв
1351лв
27.08-01.09
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
636лв
572лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1565лв
1330лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5705лв
4849лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1835лв
1652лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
795лв
676лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2077лв
1870лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
989лв
890лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2783лв
2366лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4891лв
4401лв
12.09-23.10
на човек

41 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
15-25 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2003лв
1803лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
29.05-06.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
671лв
571лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
671лв
571лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1657лв
1408лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2226лв
2003лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
671лв
571лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
2-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
16342лв
13891лв
02.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
10371лв
9334лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1392лв
1252лв
5-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
7-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
7-9 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
5907лв
5021лв
7-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

22 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
403лв
362лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2783лв
2505лв
8-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
805лв
685лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2544лв
2289лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1879лв
1692лв
10-24 Юни
на човек

14 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2544лв
2289лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
12-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4970лв
4224лв
15-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1879лв
1691лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1611лв
1450лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
537лв
456лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1074лв
967лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1855лв
1670лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
15-25 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1623лв
1380лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3711лв
3340лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
16-21 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1623лв
1461лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2783лв
2505лв
16-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
16-20 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3247лв
2922лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1160лв
1044лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3180лв
2862лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
414лв
352лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3247лв
2922лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2485лв
2236лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2409лв
2168лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
20-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2148лв
1933лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2416лв
2175лв
21-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3313лв
2816лв
21.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2148лв
1826лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2899лв
2609лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4129лв
3716лв
22-28 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
645лв
580лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1623лв
1461лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
4817лв
4336лв
22-29 Юни
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1551лв
1396лв
23.06-04.07
на човек

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3247лв
2760лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2899лв
2609лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
11101лв
9436лв
24.06-30.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1417лв
1275лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1611лв
1450лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2071лв
1864лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3033лв
2730лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2932лв
2492лв
26.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4959лв
4463лв
26.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3474лв
3127лв
27.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1039лв
935лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2104лв
1894лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1222лв
1100лв
29.06-07.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1491лв
1342лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2006лв
1705лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1003лв
903лв
29.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1433лв
1290лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1818лв
1636лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3084лв
2776лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1786лв
1607лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1580лв
1422лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3621лв
3078лв
30.06-10.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3797лв
3228лв
30.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1222лв
1100лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1617лв
1456лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
1-6 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4937лв
4197лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2226лв
2003лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2226лв
1892лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1590лв
1431лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3975лв
3378лв
5-30 Юли
на човек

25 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4814лв
4092лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4852лв
4367лв
5-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3774лв
3397лв
6-20 Юли
на човек

14 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
4814лв
4092лв
6-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4852лв
4367лв
6-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2888лв
2455лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2202лв
1982лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3851лв
3466лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3303лв
2973лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
7-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1891лв
1702лв
7-14 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2888лв
2455лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5760лв
5184лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2407лв
2046лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3774лв
3397лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3303лв
2808лв
10-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4814лв
4092лв
10-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3670лв
3303лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4852лв
4367лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3774лв
3397лв
11-18 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3670лв
3303лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2226лв
1892лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
7009лв
6308лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2407лв
2166лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
6470лв
5823лв
12-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
5138лв
4625лв
15-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2862лв
2433лв
15-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2569лв
2312лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1113лв
946лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4313лв
3882лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
15-21 Юли
2 възрастни, 11 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2202лв
1872лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3670лв
3120лв
16-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3180лв
2862лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2880лв
2592лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
19-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1835лв
1560лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2226лв
2003лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3466лв
3119лв
19-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2936лв
2643лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4313лв
3882лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1887лв
1698лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
6379лв
5422лв
21.07-26.08
на човек

36 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
954лв
859лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3466лв
3119лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3303лв
2808лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
14029лв
12626лв
22.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

40 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2469лв
2098лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1590лв
1431лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3235лв
2750лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2057лв
1852лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4814лв
4092лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
811лв
689лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1908лв
1717лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2544лв
2162лв
22-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
7015лв
6313лв
22.07-31.08
на човек

40 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1272лв
1081лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3816лв
3434лв
23.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1113лв
946лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1835лв
1652лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3370лв
3033лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
20970лв
18873лв
25.07-29.08
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3180лв
2703лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3466лв
3119лв
26.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
4115лв
3703лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3622лв
3079лв
27.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2544лв
2289лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2407лв
2046лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4413лв
3751лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3774лв
3397лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2469лв
2098лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
636лв
541лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
477лв
429лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
8883лв
7994лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3974лв
3577лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4047лв
3642лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4074лв
3667лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1898лв
1613лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3435лв
3091лв
1-7 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4280лв
3852лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3894лв
3505лв
2-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3816лв
3434лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2946лв
2651лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3335лв
3001лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
7067лв
6361лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
6291лв
5348лв
4-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
6188лв
5569лв
4-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1331лв
1198лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3804лв
3423лв
6-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3424лв
3082лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3804лв
3423лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3196лв
2876лв
11-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3196лв
2716лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
6391лв
5752лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
4474лв
3803лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2237лв
1901лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4474лв
4027лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3995лв
3595лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2282лв
1940лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4274лв
3847лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2087лв
1774лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3316лв
2818лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3111лв
2800лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
6414лв
5452лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2996лв
2696лв
23-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3945лв
3353лв
23-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
889лв
800лв
23-28 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2288лв
2059лв
24.08-07.09
на човек

14 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2695лв
2425лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
3974лв
3577лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2585лв
2327лв
24-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1303лв
1173лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2015лв
1813лв
25-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1652лв
1487лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1898лв
1708лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2632лв
2237лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1908лв
1622лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5760лв
5184лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2407лв
2166лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1887лв
1698лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3774лв
3208лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1431лв
1288лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
4128лв
3716лв
31.08-11.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4332лв
3899лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2407лв
2166лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2407лв
2046лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
477лв
429лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1887лв
1698лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
477лв
429лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2866лв
2579лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
5221лв
4699лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
318лв
286лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2858лв
2430лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2552лв
2169лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2394лв
2035лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2071лв
1760лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
928лв
789лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
403лв
362лв
13-16 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2899лв
2609лв
13-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
403лв
362лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1623лв
1380лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2832лв
2549лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1183лв
1065лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
215лв
193лв
7-9 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2899лв
2609лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2899лв
2609лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2899лв
2609лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2485лв
2236лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3036лв
2732лв
23.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2071лв
1864лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2042лв
1837лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2095лв
1886лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2642лв
2378лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1733лв
1560лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
636лв
572лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
24221лв
21799лв
03.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

59 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1908лв
1717лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3292лв
2962лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3466лв
3119лв
12-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3774лв
3397лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2226лв
2003лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
6330лв
5697лв
29.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2981лв
2683лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1269лв
1142лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3053лв
2748лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2140лв
1926лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2137лв
1923лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2602лв
2342лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
951лв
856лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%