bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Aristoteles Holiday Resort & SPA

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(3-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Aristoteles Holiday Resort & SPA - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

400лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

23 резервации наскоро
349лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

28 резервации наскоро
1328лв
3-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
664лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

24 резервации наскоро
1904лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

23 резервации наскоро
3485лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
All inclusive

15 резервации наскоро
1520лв
3-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
All inclusive

19 резервации наскоро
3049лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

26 резервации наскоро
931лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
All inclusive

14 резервации наскоро

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* e комплекс от девет двуетажни сгради, разположени в амфитеатрален стил. Хотелът е най-големият по площ на Атон и предлага голям избор от стаи, СПА-център, ресторант, различни барове, разнообразни видове спорт и развлечения, водни атракциони, интернет, детски клуб, конферентни услуги. Aristoteles Holiday Resort & Spa е добър избор, ако сте решили да прекарате семейна почивка на Атон.

Местоположение на Aristoteles Holiday Resort & SPA, Халкидики

Aristoteles Holiday Resort & Spa е разположен на брега на морето на полуостров Атон, Халкидики, на 3 км преди гр. Урануполи, в района, в който са съсредоточени повечето големи хотели на Атон.

Стаи и настаняване в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Общо 235 стаи:
75 Стандартни стаи с изглед към морето (~ 16 кв. м.),
46 Стаи супириър (~ 30 кв. м.),
54 Фамилни стаи (~ 40-45 кв.м.),
56 Мезонета (~ 40-45 кв. м.),
2 джуниор суити с изглед към морето (~ 50 кв. м.),
1 суит с изглед към морето (~ 80 кв. м.) и 1 гранд суит с изглед към морето (~ 110 кв. м.);
В хотелските стаи са налични: климатик (централен / индивидуален , за периода юли-август), хладилник, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / душ, сешоар и ютия (при поискване - срещу депозит), балкон / тераса.
Стандартните стаи са разположени на в горната част и се стига до тях посредством стълби.
Двойни стаи икономични (~ 16 кв.м.) предлагат стандартни условия и са разположени в горната част на хотела (до тях се стига по стълби).
Тип допълнително легло - разтегателно кресло или разтегателно легло.
Стаи супириър - Една обща стая, в която за разположени спалня и всекидневна, а в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана. Тип допълнително легло - стандартно.
Фамилни стаи - две стаи - първата стая е обзаведена с две единични легла, втората отделна стая - с двойно легло. Някои от стаите разполагат с кухненски бокс, баня с вана.
Мезонети стаи на две нива, с две спални, отворен план (едната е разположена на първия етаж и е съчетана с всекидневна, друга - на втория етаж), вътрешна стълба, в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана.
Джуниор суити - стаи на две нива, отворен план (на първия етаж е разположена всекидневна, на втория - спалня), баня с джакузи.
Суити с изглед към морето Стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, две бани (едната с душ, втората с джакузи),на втория - спалня.
Гранд суити - стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, бюро, баня с душ, на втория - спалня, баня с джакузи.
Тип допълнително легло - стандартно / разтегателен диван / разтегателно кресло/ разтегателно легло.
Стаи за непушачи.
В хотела ежедневното почистване на стаите е стандарт, а смяната на спалното бельо е на всеки 3 дни.

Хранене, ресторанти и барове в Aristoteles Holiday Resort & SPA

All Inclusive,
Half Board

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

558лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
965лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
791лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
349лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1233лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1024лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
938лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1140лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
442лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
675лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
326лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
464лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1779лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1569лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
907лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
827лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3479лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1148лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
563лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
835лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
466лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
994лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1989лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
750лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
742лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
556лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1358лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
927лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
649лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
371лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
870лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
278лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1789лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1590лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1988лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
582лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1220лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
414лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
746лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1084лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
349лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1355лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
552лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
678лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4294лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
233лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3479лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1265лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1397лв
13-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
690лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1313лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
407лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
352лв
23-25 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
466лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1988лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1193лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4294лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1233лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2467лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1355лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2451лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
904лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1520лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
904лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
349лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1233лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2805лв
25-30 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1501лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2814лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1876лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2530лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1311лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
927лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1591лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1164лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1164лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
994лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2012лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2530лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1581лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
949лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2214лв
4-9 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1082лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
995лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
842лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
373лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1176лв
17-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2379лв
18-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
582лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
815лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
582лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2385лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1126лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
795лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2626лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3039лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2828лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1876лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
836лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1898лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1103лв
26.08-03.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3002лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
690лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
980лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2740лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
349лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1176лв
16-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
280лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
931лв
25-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
938лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2251лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
938лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1876лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2385лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2982лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1392лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3757лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
904лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3266лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2672лв
25.08-01.09
2 възрастни, 10 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
676лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
886лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1355лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
870лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
949лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
407лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
542лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2467лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1762лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1280лв
1234лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-4%
881лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1655лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3039лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3546лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2626лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1876лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1876лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1392лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1773лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
938лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1590лв
27-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
938лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2838лв
6-11 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1265лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
949лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1107лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3283лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1626лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1292лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1683лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
815лв
774лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
622лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
813лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
746лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1961лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1961лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1980лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
698лв
17-20 Юни
1 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2467лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2097лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2467лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1373лв
1333лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-3%
2481лв
2457лв
20.06-10.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-1%
698лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
715лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
883лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1073лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
414лв
2-5 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3283лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1379лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2626лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5628лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4052лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
750лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
414лв
5-8 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1313лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3976лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2626лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2626лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1601лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3757лв
14-21 Юли
3 възрастни, 14 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1876лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2626лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2783лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
690лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2251лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2982лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1590лв
19-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2814лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1126лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1550лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
961лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1807лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2690лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1003лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2006лв
8-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1581лв
15-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2522лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
791лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
949лв
16-22 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
949лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2463лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1119лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1889лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2296лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2626лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3283лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1126лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2626лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1214лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
534лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
886лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
622лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
784лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1645лв
17-24 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
744лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1703лв
1617лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
813лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
774лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1084лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
349лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1176лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1373лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
6723лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2169лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2888лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1862лв
1676лв
10-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1320лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
249лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1164лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
420лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
980лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
94лв
75лв
15-16 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
582лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1164лв
15-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1762лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2819лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
784лв
17-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2228лв
17-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2114лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2095лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3330лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2467лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2745лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1629лв
20-27 Юни
2 възрастни, 11 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1762лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1057лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
660лв
642лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-3%
1321лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2451лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
529лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5895лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
233лв
25-27 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2937лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1645лв
26.06-04.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
813лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
732лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2587лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
116лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1139лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3885лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
895лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
690лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2401лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2626лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3283лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1126лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2345лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2626лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3546лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3189лв
5-10 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3002лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3752лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1126лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1126лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1876лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3002лв
10-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2626лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1193лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1773лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1313лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
938лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2485лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1914лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2251лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2251лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2626лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1876лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1067лв
13-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1501лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1193лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
750лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2251лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3827лв
16-22 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
994лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1392лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1126лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5467лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1988лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2251лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5741лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2251лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1590лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
8227лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2814лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2783лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2385лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2783лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3271лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1876лв
30.07-04.08
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1834лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2296лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2762лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1921лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1404лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2432лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1311лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1748лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1216лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1848лв
4-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3783лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1084лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2006лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1170лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
669лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
791лв
13-18 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1107лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1898лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1107лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1279лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2282лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
791лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3851лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
633лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2571лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3509лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1017лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2033лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2666лв
24.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1266лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3002лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1876лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3752лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
690лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3189лв
29.08-03.09
4 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3039лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1328лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1352лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3340лв
5-13 Сеп
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3112лв
5-10 Сеп
4 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2098лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
898лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2238лв
9-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
622лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
784лв
19-23 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
815лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
233лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
784лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
698лв
27-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
649лв
617лв
13-20 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2372лв
2253лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
720лв
684лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
302лв
287лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
209лв
199лв
20-22 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1238лв
1176лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
582лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1355лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1898лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
815лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
815лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
349лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
466лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
815лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1355лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
949лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
980лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
497лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
931лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
94лв
75лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
949лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
373лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1980лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
980лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1122лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1176лв
9-12 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
700лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3713лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3300лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2521лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1629лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
652лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3492лв
3073лв
12-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
2101лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
700лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
560лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2941лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
582лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1401лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1320лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
349лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
8861лв
8675лв
17.06-22.07
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-2%
582лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
588лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1176лв
18-21 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2009лв
1990лв
20.06-10.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-1%
1164лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2328лв
2281лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-2%
1401лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2095лв
2048лв
20-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-2%
1898лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1355лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
350лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
116лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2910лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
965лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1132лв
25.06-01.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1681лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2223лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
349лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1423лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1964лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2033лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
582лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1401лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
271лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2897лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1796лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2947лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2555лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
867лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1942лв
1-10 Юли
1 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1655лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1379лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
216лв
1-3 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
133лв
2-3 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3002лв
2-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3039лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4052лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
690лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1876лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3827лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1501лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
414лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1126лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1313лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4690лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2626лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1876лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
938лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3752лв
8-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3283лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
443лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1876лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3752лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
750лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2626лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3752лв
11-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2626лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
667лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
400лв
12-15 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
443лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1876лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
400лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3002лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1313лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3002лв
18-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2026лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4465лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1126лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1876лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2251лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1126лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2551лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2626лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5159лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2533лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5065лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2626лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2672лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
938лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1501лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1148лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3729лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1921лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6102лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2342лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1501лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2807лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1614лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2897лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1853лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
927лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4204лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2522лв
5-11 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3363лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2102лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2144лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1345лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4204лв
6-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4303лв
6-14 Авг
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2530лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2169лв
7-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2838лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5003лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4337лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3153лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2530лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2102лв
8-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4303лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
501лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2340лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
158лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3973лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2838лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
949лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1265лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1265лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
949лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
8242лв
20.08-27.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3283лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1966лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
944лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1265лв
22-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1423лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2672лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2533лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1581лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
133лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1103лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1193лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
414лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
965лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1876лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2626лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3283лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1867лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2455лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2455лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
934лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3542лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2814лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1107лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2251лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
534лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
814лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1276лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
800лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
718лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
787лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
911лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
635лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
995лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1898лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2063лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
815лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
931лв
16-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
582лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
815лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2475лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
582лв
22-27 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1117лв
22.09-02.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
3153лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1332лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2251лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1834лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2819лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3524лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1586лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2467лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1762лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2819лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2379лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
881лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2114лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1762лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
705лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1410лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1762лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1057лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
714лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
813лв
24-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1768лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2244лв
25-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1768лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2202лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2846лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
911лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2205лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1125лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2250лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1898лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
814лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1342лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1988лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2684лв
2-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2783лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3976лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3479лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2783лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3757лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1879лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3220лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3976лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1392лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3976лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2385лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3976лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2783лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3757лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2367лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3452лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2345лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Aristoteles Holiday Resort & SPA, Aristoteles Holiday Resort & SPA гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA лято 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel лято 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort, Aristoteles Holiday Resort halkidiki, Aristoteles Holiday Resort athos, Aristoteles Holiday Resort aton, Aristoteles Holiday Resort ouranoupolis, Aristoteles Holiday Resort greece, Aristoteles Holiday Resort гърция, Aristoteles Holiday Resort халкидики, Aristoteles Holiday Resort атон, Aristoteles Holiday Resort уранополис, Aristoteles Holiday Resort 2022, Aristoteles Holiday Resort цени, Aristoteles Holiday Resort мнения, Aristoteles Holiday Resort цени 2022, Aristoteles Holiday Resort лято 2022, Aristoteles Holiday Resort ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort last minute, аристотелес холидей резорт, аристотелес холидей резорт гърция, аристотелес холидей резорт халкидики, аристотелес холидей резорт атон, аристотелес холидей резорт уранополис, аристотелес холидей резорт цени, аристотелес холидей резорт мнения, аристотелес холидей резорт цени 2022, аристотелес холидей резорт лято 2022, аристотелес холидей резорт ранни записвания, хотел аристотелес холидей резорт, хотел аристотелес холидей резорт гърция, хотел аристотелес холидей резорт халкидики, хотел аристотелес холидей резорт атон, хотел аристотелес холидей резорт уранополис, хотел аристотелес холидей резорт цени, хотел аристотелес холидей резорт мнения, хотел аристотелес холидей резорт цени 2022, хотел аристотелес холидей резорт лято 2022, хотел аристотелес холидей резорт ранни записвания

cache load