bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Aristoteles Holiday Resort & SPA

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(3-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Aristoteles Holiday Resort & SPA - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

400лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

14 резервации наскоро
349лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

26 резервации наскоро
1904лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

20 резервации наскоро
3227лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
All inclusive

16 резервации наскоро
3049лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
931лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
All inclusive

28 резервации наскоро

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* e комплекс от девет двуетажни сгради, разположени в амфитеатрален стил. Хотелът е най-големият по площ на Атон и предлага голям избор от стаи, СПА-център, ресторант, различни барове, разнообразни видове спорт и развлечения, водни атракциони, интернет, детски клуб, конферентни услуги. Aristoteles Holiday Resort & Spa е добър избор, ако сте решили да прекарате семейна почивка на Атон.

Местоположение на Aristoteles Holiday Resort & SPA, Халкидики

Aristoteles Holiday Resort & Spa е разположен на брега на морето на полуостров Атон, Халкидики, на 3 км преди гр. Урануполи, в района, в който са съсредоточени повечето големи хотели на Атон.

Стаи и настаняване в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Общо 235 стаи:
75 Стандартни стаи с изглед към морето (~ 16 кв. м.),
46 Стаи супириър (~ 30 кв. м.),
54 Фамилни стаи (~ 40-45 кв.м.),
56 Мезонета (~ 40-45 кв. м.),
2 джуниор суити с изглед към морето (~ 50 кв. м.),
1 суит с изглед към морето (~ 80 кв. м.) и 1 гранд суит с изглед към морето (~ 110 кв. м.);
В хотелските стаи са налични: климатик (централен / индивидуален , за периода юли-август), хладилник, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / душ, сешоар и ютия (при поискване - срещу депозит), балкон / тераса.
Стандартните стаи са разположени на в горната част и се стига до тях посредством стълби.
Двойни стаи икономични (~ 16 кв.м.) предлагат стандартни условия и са разположени в горната част на хотела (до тях се стига по стълби).
Тип допълнително легло - разтегателно кресло или разтегателно легло.
Стаи супириър - Една обща стая, в която за разположени спалня и всекидневна, а в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана. Тип допълнително легло - стандартно.
Фамилни стаи - две стаи - първата стая е обзаведена с две единични легла, втората отделна стая - с двойно легло. Някои от стаите разполагат с кухненски бокс, баня с вана.
Мезонети стаи на две нива, с две спални, отворен план (едната е разположена на първия етаж и е съчетана с всекидневна, друга - на втория етаж), вътрешна стълба, в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана.
Джуниор суити - стаи на две нива, отворен план (на първия етаж е разположена всекидневна, на втория - спалня), баня с джакузи.
Суити с изглед към морето Стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, две бани (едната с душ, втората с джакузи),на втория - спалня.
Гранд суити - стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, бюро, баня с душ, на втория - спалня, баня с джакузи.
Тип допълнително легло - стандартно / разтегателен диван / разтегателно кресло/ разтегателно легло.
Стаи за непушачи.
В хотела ежедневното почистване на стаите е стандарт, а смяната на спалното бельо е на всеки 3 дни.

Хранене, ресторанти и барове в Aristoteles Holiday Resort & SPA

All Inclusive,
Half Board

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

558лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
965лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
349лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1233лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
791лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
827лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3479лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1779лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1024лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
466лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
994лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1569лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1148лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
938лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1140лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
675лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
442лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1989лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1358лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
414лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
649лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
556лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
870лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
750лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
907лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
927лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
835лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
742лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
464лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1789лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1590лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
326лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
371лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
278лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1988лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
582лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1220лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
414лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
746лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1084лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
349лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1355лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
552лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
678лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4294лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
233лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
3479лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1397лв
13-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
690лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1313лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
407лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
352лв
23-25 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
466лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1988лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1193лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4294лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1233лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2467лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2451лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1355лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
904лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1520лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
904лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1233лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
349лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2805лв
25-30 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1501лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2814лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1876лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2530лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1591лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1164лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1164лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
994лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2012лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
949лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1581лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1311лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
995лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
842лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
373лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1176лв
17-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2379лв
18-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
582лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
815лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
582лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2385лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1126лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
795лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2626лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3039лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1876лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2828лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
836лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1898лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
927лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1103лв
26.08-03.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3002лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
690лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2740лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
349лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1176лв
16-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
280лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
931лв
25-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
938лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2251лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
938лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1876лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2385лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2982лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1392лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3757лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
904лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1265лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2627лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2672лв
25.08-01.09
2 възрастни, 10 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3266лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1355лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
870лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
815лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
949лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
407лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
542лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2467лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1280лв
1234лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-4%
1762лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
881лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1655лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3039лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3546лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1876лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2626лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1876лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1392лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1773лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
938лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1590лв
27-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
938лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1265лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1107лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3283лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1626лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1292лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1683лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
815лв
774лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
622лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
813лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
746лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1980лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1961лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1961лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
698лв
17-20 Юни
1 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2097лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2467лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2467лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2481лв
2457лв
20.06-10.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-1%
1373лв
1333лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-3%
698лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
715лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
883лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1073лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1379лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
414лв
2-5 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3283лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2626лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4052лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5628лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
750лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
414лв
5-8 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1313лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3976лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2626лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2626лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1601лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1876лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3757лв
14-21 Юли
3 възрастни, 14 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2626лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2783лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
690лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1590лв
19-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2982лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2251лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2814лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1126лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1550лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
961лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1807лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2690лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2214лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2006лв
8-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2522лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1581лв
15-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
949лв
16-22 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
949лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2463лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1889лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2296лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2626лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3283лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2626лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1214лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1645лв
17-24 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
744лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1703лв
1617лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
813лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
815лв
774лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1084лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
815лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
349лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1176лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1373лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6723лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2169лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2888лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
249лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1862лв
1676лв
10-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1320лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1164лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
420лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
980лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
582лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
94лв
75лв
15-16 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1164лв
15-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
784лв
17-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2228лв
17-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2819лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1762лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2095лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2114лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3330лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
660лв
642лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-3%
2745лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2467лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1629лв
20-27 Юни
2 възрастни, 11 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1762лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1057лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1321лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2451лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
529лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
233лв
25-27 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5895лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2937лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1645лв
26.06-04.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
813лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2587лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
116лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
732лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3885лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1139лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2401лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
895лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
690лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2626лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1126лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3283лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2345лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2626лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3546лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3002лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3189лв
5-10 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1126лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1126лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3752лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1876лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1313лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1773лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3002лв
10-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2626лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1914лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
938лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2485лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2251лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2251лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1876лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2626лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1501лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
750лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2251лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3827лв
16-22 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1392лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
994лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5467лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1126лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1988лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2251лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5741лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2251лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1590лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
8227лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2814лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2783лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2385лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2783лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1876лв
30.07-04.08
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3271лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1834лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2296лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1921лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2762лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1404лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2432лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1311лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1748лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1216лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1848лв
4-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3783лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1107лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1898лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1107лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2282лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1279лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
791лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3509лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2571лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2666лв
24.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1017лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2033лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3002лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1876лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1266лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3752лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
690лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3039лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3189лв
29.08-03.09
4 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1328лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3340лв
5-13 Сеп
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
676лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2098лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2238лв
9-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
815лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
233лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
698лв
27-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
649лв
617лв
13-20 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2372лв
2253лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
720лв
684лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
302лв
287лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
209лв
199лв
20-22 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
582лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1238лв
1176лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1355лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1898лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
815лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
349лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
815лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
466лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
815лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1355лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
949лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
980лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
931лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
497лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
94лв
75лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
373лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
949лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1980лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
980лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1176лв
9-12 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1122лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
700лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3713лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3300лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2521лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1629лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3492лв
3073лв
12-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2101лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
700лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
815лв
652лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
560лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
582лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2941лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1401лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1320лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
349лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
8861лв
8675лв
17.06-22.07
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-2%
582лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1176лв
18-21 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
588лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1401лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2009лв
1990лв
20.06-10.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-1%
2095лв
2048лв
20-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-2%
2328лв
2281лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-2%
1164лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1355лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1898лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
116лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
350лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2910лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1681лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1132лв
25.06-01.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2223лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
965лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
349лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1964лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2033лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1423лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
582лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
271лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1796лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2897лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1401лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2947лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2555лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
867лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1655лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
216лв
1-3 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1379лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1942лв
1-10 Юли
1 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
690лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3039лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
133лв
2-3 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4052лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3002лв
2-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1501лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3827лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1876лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
414лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1313лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4690лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1126лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2626лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1876лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
938лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3283лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3752лв
8-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
443лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3752лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1126лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1876лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2626лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3752лв
11-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
750лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
667лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2626лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
443лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1876лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3002лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
400лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1313лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3002лв
18-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1876лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2026лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1126лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4465лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2251лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1126лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2533лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2626лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2551лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5159лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2626лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
938лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2672лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5065лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1501лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1148лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3729лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2342лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1501лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
6102лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1921лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1614лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2807лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2897лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
927лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1853лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4204лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2522лв
5-11 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2530лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4303лв
6-14 Авг
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4204лв
6-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5003лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2838лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4337лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3153лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2530лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1337лв
8-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1003лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4303лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
158лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3973лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
949лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1265лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
8242лв
20.08-27.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
949лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
944лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1966лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3040лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1423лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2672лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2533лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1581лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
133лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1103лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
414лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1193лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1876лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
827лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
965лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3283лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2814лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1867лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1107лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3542лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
934лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
534лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
814лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
787лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
911лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
718лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
898лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
995лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1898лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2063лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
815лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
815лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
931лв
16-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
582лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
815лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2475лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1117лв
22.09-02.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
582лв
22-27 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
2251лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1332лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3153лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3524лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2467лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2819лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1586лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2819лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1762лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2114лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2379лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
881лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
705лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1410лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1762лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1762лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1057лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
714лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
813лв
24-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2244лв
25-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2202лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1768лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1768лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2846лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
911лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2205лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2250лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1125лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1898лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
814лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1342лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1988лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2783лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3976лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3479лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2783лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3757лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1879лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3220лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3976лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1392лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3976лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2385лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3976лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2783лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3757лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2367лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Aristoteles Holiday Resort & SPA, Aristoteles Holiday Resort & SPA гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA лято 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel лято 2022, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort, Aristoteles Holiday Resort halkidiki, Aristoteles Holiday Resort athos, Aristoteles Holiday Resort aton, Aristoteles Holiday Resort ouranoupolis, Aristoteles Holiday Resort greece, Aristoteles Holiday Resort гърция, Aristoteles Holiday Resort халкидики, Aristoteles Holiday Resort атон, Aristoteles Holiday Resort уранополис, Aristoteles Holiday Resort 2022, Aristoteles Holiday Resort цени, Aristoteles Holiday Resort мнения, Aristoteles Holiday Resort цени 2022, Aristoteles Holiday Resort лято 2022, Aristoteles Holiday Resort ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort last minute, аристотелес холидей резорт, аристотелес холидей резорт гърция, аристотелес холидей резорт халкидики, аристотелес холидей резорт атон, аристотелес холидей резорт уранополис, аристотелес холидей резорт цени, аристотелес холидей резорт мнения, аристотелес холидей резорт цени 2022, аристотелес холидей резорт лято 2022, аристотелес холидей резорт ранни записвания, хотел аристотелес холидей резорт, хотел аристотелес холидей резорт гърция, хотел аристотелес холидей резорт халкидики, хотел аристотелес холидей резорт атон, хотел аристотелес холидей резорт уранополис, хотел аристотелес холидей резорт цени, хотел аристотелес холидей резорт мнения, хотел аристотелес холидей резорт цени 2022, хотел аристотелес холидей резорт лято 2022, хотел аристотелес холидей резорт ранни записвания

cache load